Rejmes miljömål

Våra övergripande miljömål är att minska användningen av energi och vatten samt att bidra till minskad användning av ändliga resurser. För oss har det alltid varit en självklarhet att hushålla med resurserna och att effektivisera driften i alla led. Företagets ambition är att ha anläggningar som är ledande inom miljöområdet i motorbranschen.

I driften handlar våra prioriterade miljöaspekter huvudsakligen om avfallshantering, energi- och vattenförbrukning. Genom att arbeta med dessa områden vill vi nå våra miljömål och minska klimatpåverkan. Vi vill också öka våra medarbetares kunskaper om hur alla kan bidra genom medvetna handlingar för att nå målen.

Laddkabel i en laddbar bil

Energianvändning

Vi använder förnybara energikällor som bergvärme, solceller och akviferlager för att minska utsläpp av drivhusgas från våra anläggningar. All energi i våra fastigheter kommer från förnybara källor. När vi bygger nya eller moderniserar våra befintliga anläggningar, väljer vi alternativa och förnybara energilösningar. På detta sätt bidrar vi till att minska utsläpp av drivhusgaser.

Klimatdata

Som en del i Rejmes hållbarhetsarbete har klimatdata enligt GHG-protokollet (Greenhouse Gas Protocol) använts. GHG är en global standard för mätning och rapportering av växthusgasutsläpp. I tabellen nedan har Scope 1-2 sammanställts för 2023. Det är ett första steg mot ett komplett klimatbokslut vilket även innefattar Scope 3 och som visar företagets klimatpåverkan i värdekedjan.

En bil åker längs en slingrig landsväg. Det är sommar.

Klimatdata 2023

Ton CO2e

Scop 12023
Intern förbrukning av fordonsbränsle450
Köldmedia15
Summa465
Scop 22023
Elförbrukning0
Förbrukning av fjärrvärme695
Summa695
Total summa1 160

2023 är första året mätning görs, det innebär att jämförelsetal för 2022 saknas. 

Energibesparande åtgärder

Att reducera energiförbrukning och miljöpåverkan är högt prioriterat för oss. Därför vidtar vi hela tiden åtgärder för att öka effektiviteten och spara resurser. Detta innefattar att förbättra våra fastigheter, med fokus på uppvärmning, belysning och återvinning.

Våra processer påverkar dagliga rutiner så alla som arbetar inom Rejmes är med och bidrar i stort som smått. Att släcka lampor, stänga portar, sortera och återbruka är insatser som vi alla kan bidra med.

Återbruk

Återbruk ger vinster i både materialåtgång och energiförbrukning. Därför är begagnade reservdelar och fälgrenovering områden där vi utvecklar det cirkulära arbetet.

Framåt kommer det ställas ökat krav från försäkringsbolagen att nyttja återbruk för att skapa hållbara cykler för fordon. Det blir även en dubbel vinst för kunder med minskade kostnader och ökad hållbarhet genom att välja begagnat.

Avfallshantering

Vi har strikta regler för att garantera en säker och ansvarsfull hantering. Endast auktoriserade entreprenörer tar hand om sortering, transport och behandling av restprodukter från våra anläggningar. För oss är det viktigt att det finns noggrant dokumenterade processer som följs både internt och externt.

Svanenmärkta biltvättar

Alla våra personbilstvättar är Svanenmärkta. Genom grundliga kontroller och tester ser vi över vattnet som kommer från våra anläggningar, så att inga skadliga ämnen släpps ut utan stannar i våra reningssystem. Smuts och oljerester samlas i våra filter och minst 85% av vattnet återvinns, för att tvätta nästa bil.

Drivmedel

Genom att tillhandahålla nya förbättrade drivmedel vill Rejmes göra det enkelt för våra kunder att bidra till ökad tillgänglighet och hållbarhet, och på så vis begränsa och minska miljöpåverkan under fordonens hela livslängd.

För framtiden installeras också fler publika laddplatser för elfordon inom koncernen.

Bränsleförbrukning är en av de enskilt största kostnadsposterna för ett åkeri. Många faktorer påverkar bränsleeffektiviteten och därmed verksamhetens lönsamhet. I den dagliga verksamheten är det därför viktigt att hålla bränsleförbrukning så låg som möjligt.